5. Verneombudets rolle ved instituttet

Opphavsrett: Colourbox

Verneombudet skal ivareta de ansattes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet; både helse, miljø og sikkerhet skal ivaretas.

Verneombudene er uavhengige representanter for arbeidstakerne og er ledelsens viktigste samarbeidspartner i saker som angår arbeidsmiljøet ved instituttet.

Verneombudene har en tilsynsrolle og plikter å rapportere til ledelsen om forhold de mener er i strid med arbeidsmiljøloven og interne instrukser.

 

Verneombudene skal blant annet påse at:

  • de ansatte ikke utsettes for fare
  • det er tilgjengelig verneinnretninger og verneutstyr, og at dette er i god stand. Og at det ellers er tilrettelagt for å utføre arbeidet på en helse og sikkerhetsmessig forsvarlig måte
  • arbeidstakerne får nødvendig instruksjon, øvelse og opplæring
  • arbeidet er tilrettelagt for å utføre arbeidet
  • meldinger om arbeidsulykker mv som beskrevet i § 5-2 blir sendt

Verneombudet har rett til å stanse farlig arbeid hvis det foreligger umiddelbar fare for arbeidstakernes liv eller helse

 

Nyttige lenker:

Her ser du hvem som er Verneombud ved K2.

Se her for mer informasjon om verneombudets rolle HMS-portalen:

Se her for mer informasjon om UIBs Regelverk:

Rettslig grunnlag: regler om verneombud er hjemlet i arbeidsmiljøloven kapittel 6,  verneombud.