4.4.1 Inneslutningsnivå og tiltak for biologiske faktorer og GMO

Opphavsrett: Colourbox

Inneslutningstiltak for laboratorier

I laboratorer der ansatte kan komme i kontakt med biologisk materiale og  forsøksdyr som potensielt kan føre til sykdom hos mennesker, gjelder følgende:

 

a) minst inneslutningsnivå 2 for aktiviteter forbundet med biologiske faktorer i smitterisikogruppe 2

Eksempel: Escherichia coli, Salmonella paratyphi A, B, CC,

b) minst inneslutningsnivå 3 for aktiviteter forbundet med biologiske faktorer i smitterisikogruppe 3

Eksempel: Mycobacterium tuberculosis, Coronavirus SARS-CoV-2, Hepatitt B-virus, Hepatitt C-virus,  Humane immunsviktvirus (HIV), type 1 og 2

c) minst inneslutningsnivå 4 for aktiviteter forbundet med biologiske faktorer i smitterisikogruppe 4.

Eksempel: Filoviridae– Ebolavirus

Eksempel på biologiske faktorer er hentet fra liste over klassifiserte biologiske faktorer, jf.  vedlegg til forskrift om tiltaks- og grenseverdier.

Som hovedregel, bør en aldri jobbe på lavere nivå enn inneslutningsnivå 2.

 

I laboratorier skal følgende inneslutningstiltak være iverksatt:

A
Inneslutningstiltak
B
Inneslutningsnivå
2 3 4
1. Arbeidslokalene skal være atskilt fra enhver annen aktivitet i samme bygning Nei Anbefalt Ja
2. Arbeidslokalene skal være merket med skilt for biologisk fare Ja Ja Ja
3. Det skal være forrom Nei Ja, forrom eventuelt luftsluse Ja, luftsluse
4. Det skal finnes et observasjonsvindu eller en tilsvarende anordning som gjør det mulig å se dem som oppholder seg innenfor Anbefalt Ja Ja
5. Det skal være kommunikasjonsmulighet fra rommet Anbefalt Ja, anbefalt håndfri telefon/calling-opplegg Ja, håndfri telefon/calling-opplegg
6. Trykket i arbeidslokalene skal være lavere enn atmosfærisk trykk Nei Anbefalt, med lufttrykkontroll Ja, med lufttrykkontroll
7. Arbeidslokalenes innluft og utluft skal filtreres ved hjelp av absolutte filtre eller lignende utstyr Nei Ja, utluften Ja, utluften og innluften
8. Det skal være sikkerhetskabinett Nei Ja Ja, sikkerhetskabinett klasse III
9. Arbeidslokalene må ha nødstrøm Nei Anbefalt Ja
10. Hvert enkelt laboratorium skal ha komplett utstyr Nei Ja Ja
11. Det skal være autoklav i arbeidslokalene Nei Ja Ja
12. Overflater skal være vanntette og lette å rengjøre Ja, på arbeidsbenk Ja, på arbeidsbenk og gulv Ja, på arbeidsbenk, vegger, gulv og i tak
13. Overflater skal tåle syrer, alkaliske stoffer, løsemidler og desinfeksjonsmidler Ja, på arbeidsbenk Ja, på arbeidsbenk og gulv Ja, på arbeidsbenk, vegger, gulv og i tak
14. Arbeidslokalene skal ha avstengningsmekanismer som muliggjør desinfisering Nei Ja Ja
15. Desinfeksjonsprosedyrer skal spesifiseres Ja Ja Ja
16. Avløpsvann skal desinfiseres før uttømming Nei Anbefalt Ja
17. Bare utpekte arbeidstakere skal ha adgang Anbefalt Ja Ja, via luftsluse
18. Biologiske faktorer må oppbevares på et sikkert sted Ja Ja Ja, på sted med sikret adgang
19. Håndtering av infisert materiale, herunder dyr, skal finne sted i et sikkerhetsrom, i et isolert avlukke eller i en annen passende inneslutning Om nødvendig Ja, dersom smitte spres gjennom luften Ja
20. Det skal finnes forbrenningsanlegg til destruksjon av dyrelik Anbefalt Ja (tilgjengelig) Ja, på stedet
21. Det skal foretas effektiv kontroll med smittebærere, f.eks. gnagere og insekter Anbefalt Ja Ja

Jf. arbeidsplassforskriften § 8.4.

 

 

4.7.2 GMO:

For arbeid med GMO gjelder følgende inneslutnings- og vernetiltak:

 Inneslutningstiltak og andre vernetiltak for laboratorievirksomhet 

Spesifikasjoner Inneslutningsnivåer
1 2 3 4
1 Laboratorium: isolasjon​1 Kreves ikke Kreves ikke Kreves Kreves
2 Laboratorium: lufttett for utgassing Kreves ikke Kreves ikke Kreves Kreves

 

Utstyr 

Spesifikasjoner Inneslutningsnivåer
1 2 3 4
3 Overflater skal tåle vann, syrer, alkaliske stoffer, løsemidler, desinfeksjonsmidler, dekontamineringsagenser, og være lette å rengjøre Kreves (arbeidsunderlag) Kreves (arbeidsunderlag) Kreves (arbeidsunderlag, gulv) Kreves (arbeidsunderlag, gulv, tak, vegger)
4 Inngang til laboratorium gjennom forrom/luftsluse​2 Kreves ikke Kreves ikke Kreves gjennom forrom, ev. luftsluse Kreves luftsluse
5 Undertrykk i forhold til trykket i de umiddelbare omgivelsene Kreves ikke Kreves ikke Kreves, unntatt for​3 Kreves
6 Laboratoriets utluft og innluft skal være HEPA-filtrert Kreves ikke Kreves ikke Kreves (HEPA)​4 – utluft unntatt for​3 Kreves (HEPA)​5 – innluft og utluft
7 Mikrobiologisk sikkerhetsavlukke Kreves ikke Valgfritt Kreves Kreves
8 Autoklav På stedet I bygningen I hele laboratorieområdet​6 Laboratoriet = med gjennomgang

 

Arbeidssystem 

Spesifikasjoner Inneslutningsnivåer
1 2 3 4
9 Begrenset adgang Kreves ikke Kreves Kreves Kreves
10 Biologisk faremerke på døren Kreves ikke Kreves Kreves Kreves
11 Særlige tiltak for å kontrollere spredning av aerosol Kreves ikke Kreves, reduseres mest mulig Kreves, hindres Kreves, hindres
13 Dusj Kreves ikke Kreves ikke Valgfritt Kreves
14 Vernetøy Eget vernetøy Egnet vernetøy (valgfritt fottøy) Egnet vernetøy Fullstendig kles- og fottøyskift før en går inn og ut av området
15 Hansker Kreves ikke Valgfritt Kreves Kreves
18 Effektiv vektorkontroll (f.eks. for å oppdage gnagere og insekter) Valgfritt Kreves Kreves Kreves

 

Avfall 

Spesifikasjoner Inneslutningsnivåer
1 2 3 4
19 Inaktivering av GMM i avløpsvann fra håndvask eller avløp og dusjer og lignende spillvann Kreves ikke Kreves ikke Valgfritt Kreves
20 Inaktivering av GMM i kontaminert materiale og avfall Kreves Kreves Kreves Kreves

 

Andre tiltak 

Spesifikasjoner Inneslutningsnivåer
1 2 3 4
21 Laboratoriet skal ha sitt eget utstyr Kreves ikke Kreves ikke Valgfritt Kreves
22 Det skal finnes et observasjonsvindu eller lignende innretning slik at personer i rommet kan ses Valgfritt Valgfritt Kreves Kreves
23 Det skal være kommunikasjonsmulighet fra arbeidsrommet Kreves ikke Valgfritt Valgfritt Kreves, håndfri telefon-/callingopplegg
24 Arbeidslokalene må ha nødstrøm Kreves ikke Kreves ikke Valgfritt Kreves
1 Isolasjon = laboratoriet er atskilt fra andre områder i samme bygning eller ligger i en egen bygning.
2 Luftsluse = inngang må skje gjennom en luftsluse som er et eget kammer i forbindelse med laboratoriet. Den rene siden av luftslusen må være atskilt fra det innesluttede området ved en garderobe eller dusjer og helst med dører som ikke kan åpnes samtidig.
3 Virksomhet der overføring ikke skjer gjennom luft.
4 HEPA = absolutt filter.
5 Dersom det brukes virus som ikke fanges opp av HEPA-filtre, er det nødvendig med ytterligere krav til utsugingsluft.

jf. vedlegg C i forskrift om genmodifiserte organismer.