2. Arbeid med kjemikalier

Viktig ved håndtering av kjemikalier:

Opphavsrett: Colourbox

 • Les databladet før du håndterer et NYTT kjemikalie.
 • Løsninger/buffere/kjemikalier som ikke er i originalemballasjen skal være merket: Navn, dato, konsentrasjon, initialer
 • Ingen retur av stoff til originalemballasjen
 • Hold emballasjen lukket
 • Flasker skal ikke bæres etter halsen eller inntil kroppen — bruk bøtte eller trillebord
 • Ved helling skal etiketten vende opp
 • Arbeide alene? Vurder risiko!

Se her for Instruker for arbeid med særlig farlige kjemikalier

 

Faremerking: Når man arbeider med kjemikalier, er det viktig å ha kunnskap om kjemikaliene og deres virkning på helse og miljø slik at de kan brukes på en forsvarlig måte. Kjemikaliene representerer ulik fare avhengig av hvilke iboende egenskaper de har og eksponeringens omfang. Sjekk faremerkingen på kjemikalet, og les databladet.

Her finner du forklaring til farepiktogrammene.

 

Lagring: Alle kjemikaler skal oppbevares på henvist kjemikalierom eller kjemikalie skap. Kjemikalier med følgende egenskaper er satt i egne skap: baser, syrer, brannfarlig, giftig og fargekjemikalier.

 

Bruk: Når du tar i bruk et nytt kjemikalie må du sette deg inn i dets egenskaper, eksponeringsfare inkludert forsvarlig bruk, førstehjelp og avfallshåndtering.

 

Alle som skal arbeide på laboratoriet må gjøre seg kjent med:

 • UiB´s HMS-portal, som bla har lenker til
 • UiB’s elektroniske STOFFKARTOTEK MED datablad og eksponeringsregister

Her finner en opplysninger om faregrad, vernetiltak, risikovurdering, HMS datablad, oppbevaring, håndtering, avhending, opplæring, retningslinjer og forskrifter ved bruk av kjemikalier.

 

Cytostatika og kreftfremkallende stoffer

Faremerking: CLP H-setningene H340, H350, H350i alle H360 setninger

Alle som arbeider med/eksponeres for disse stoffene, må registrere arbeidet i eksponeringsregisteret.

Alt arbeid risikovurderes og nødvendige sikkerhetsregler implementeres.

 

Vernetiltak

Verneutstyr: Vurder bruken av egnet verneutstyr. Vernebriller/vernemaske/spesialhansker kan være nødvendig å bruke i forbindelse med enkelte kjemikalier eller flytende nitrogen/tørris. Bruk alltid hansker og tette sko  når du arbeider med kjemikalier.

 

Avtrekkskap: Bruk alltid avtrekksskap når du arbeider med:

 • Helsefarlige stoffer (ved bruk av Cytostatika og kreftfremkallende stoffer, bruk alltid LAF-benk med ventilasjon)
 • Illeluktende væsker
 • Løsemidler          

 

Se her for Instruker for arbeid med særlig farlige kjemikalier

Se her for Interne UiB retningslinjer.

 

 

      Om alternative stoffer finnes, skal substituttregelen benyttes.