3. Risikovurdering

 

Opphavsrett: Colourbox

Krav om risikovurdering av blant annet arbeidsoppgaver er nedfelt i flere forskrifter som er underlagt arbeidsmiljøloven. Risikovurderinger gir forslag til forbedringer og er et hjelpemiddel når en skal lage arbeidsprosedyrer (SOP’er). Arbeidsoppgaver som er felles for flere institutt er blitt risikovurdert i regi av fakultetet. Felles risikoanalyser er også ivaretatt av instituttet. Det oppfordres til at forskningsgrupper, kjernefasiliteter osv. utfører egne risikoanalyser, når de ikke er utført på et høyere nivå.

 

 

Arbeidsoppgaver med krav om risikoanalyser:

 

Lovhjemmel                                                     Hva som skal risikovurderes

 

Internkontrollforskriften § 5 pkt. 6                Farer og problemer i forbindelse med arbeid

Forskrift om utførelse av arbeid § 3-1           Helsefare ved bruk og håndtering av kjemikalier

Forskrift om utførelse av arbeid § 6-1           Fare for å utsettes for biologiske faktorer

Forskrift om utførelse av arbeid § 7-1           Fare for forplantningsskader

Forskrift om utførelse av arbeid § 16-1         Helsefare ved kunstig optisk stråling

Forskrift om utførelse av arbeid § 7-1           Helsefare ved elektromagnetsik felt

Strålevernforskriften §18                                 Fare ved strålebruk*

*gjelder ikke for strålekilder med lav dose og som er inkludert i unntakslisten jamfør § 2, 5 .og 6. ledd. Se punkt om radioaktive isotoper for mer informasjon.

 

Her finner du mer informasjon om risikovurdering.