6.1. Radioaktive isotoper

Lokasjoner

Opphavsrett: Colourbox

 • Isotoplaboratorium klasse C.
 • Alle instituttets laboratorium, ved bruk av nukleotid under unntaksgrensen.

Områder hvor det arbeides med isotoper skal være merket med gule fareskilt.

Kontaktpersoner

Lokal strålevernskoordinator:  Siv Lise Bedringaas  send e-post

Sentral strålevernskoordinator: Bente-Lise Lillebø   send e-post

Helse

All stråleeksponering skal holdes så lav som mulig og årsdoser under 1 mSv bør tilstrebes. Er det mulighet for å substituere isotoper med andre kjemikalier, skal dette gjøres.

 

Helsekontroll gis til ansatte som utsettes for helserisiko, ta kontakt med bedriftshelsetjenesten for å avtale time.

Persondosimeter: Ansatte som arbeider med P-32 (isotoplaboratoriet) bør bruke dosimeter hvis den effektive eksponeringen forventes å bli over 1 mSv per år, jf forskrift om strålevern  §33.

 

Brukerkompetanse

Ingen kan starte alenearbeid med radioaktive isotoper før de har gjennomgått godkjent opplæring.

Kurs: UiB tilbyr e-læringskurs og en eller tre dagers kurs innen strålevern, dette er obligatorisk for alle som ikke har godkjent kurs fra før.

Har du planer om å arbeide med radioaktive isotoper, må du planlegge dette i god tid, da kursene holdes ca. en gang per år.

Her finner du e-læringskurs i strålevern.

Her finner du oversikt over kurs i  strålevern.

 

Dette bør du, som et minimum, ha kunnskap om:
 • Gjennomgang av de deler av internkontrollsystemet som berører virksomhetens bruk av åpne radioaktive strålekilder, dvs. ansvarsfordeling og aktuelle instrukser og arbeidsprosedyrer
 • De fysiske og kjemiske egenskapene til stoffene det skal arbeides med
 • Stråledoser og mulige effekter av ekstern og intern bestråling
 • Forholdsregler for å minimalisere risiko forbundet med arbeidet
 • Bruk av måle- og verneutstyr
 • Avfallshåndtering
 • Hvordan man skal opptre ved uhell med åpne radioaktive strålekilder (beredskapsprosedyrer)

Hentet fra  Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling, side 16.

 

Håndtering

Registrering: Det skal føres regnskap over alt mottak og bruk av radioaktivt materiale. Det sendes inn årlig regnskap til statens strålevern.

Oppbevaring: Isotoper må lagres i godkjente skap/rom.

Avfall: se avfallshåndtering.

 

Isotoplaboratorium

Instituttet har eget laboratorium som er godkjent for arbeid med isotoper. Det er klassifisert som type C isotoplaboratorium, og tillater dermed at en arbeider med en aktivitetsmengde som er inntil 10 ganger unntaksgrensen, når en utfører normalt arbeid.

 • Grenseverdien kan økes med en 10-faktor for stamløsninger og fortynninger.
 • Grenseverdien skal reduseres med en 10-faktor når arbeidet er spesielt risikofylt.

 

 

Unntaksgrenser: svakdose radioaktivitet

Arbeid med svakdose radioaktivitet, kan utføres på avgrensede områder på alle laboratorium ved instituttet. Disse områdene må være avgrenset med gul og svart merketape for radioaktivitet.

Følgende unntaksgrense for mengde og konsentrasjon gjelder blant annet for følgende isotoper:

 

Nukleotid Mengde konsentrasjon
H-3 109 106
C-14 107 104
P-32 105 103
P-33 108 105
S-35 108 105
Cr-51 107 103
tc-99M 107 102
I-125 106 103
I-131 106 102

Arbeides det med flere isotoper samtidig, er det totalsummen av konsentrasjon som er avgjørende.

 

Krav til deg som arbeider med isotoper:

 • Skal setta seg inn i, forstå og overhalda gjevne retningsliner, prosedyrar og rutinar.
 • Skal tilegna seg tilstrekkeleg kunnskap om arbeid med aktuelle strålekjelde(r).
 • Skal som eit minimum før arbeidet startar opp ha fått intern opplæring av lokal koordinator og fagleg vegleiar.
  Opplæringa skal omhandla:

  • Retningslina for strålevern og bruk av stråling.
  • Retningslina for risikovurdering.
  • Retningslina for melding om ulykker, nestenulykker og avvik.
  • Lokale prosedyrar for arbeid med stråling/strålekjelder, der blant anna innkjøp, bruk, registrering, handtering og avhending og oppfylging av uhell vert omtala.
  • Om dette er aktuelt skal ein òg gjennomgå og signera ”Håndbok for arbeid med radioaktive nuklider”.
 • Skal ved uhell og uynskja hendingar straks varsla til fagleg ansvarleg og lokal strålevernkoordinator.
 • Skal setta seg inn i utførte risikovurderingar vedrørande aktuelle tema.
 • Skal sjå til at all handtering av strålekjelder vert utført på ein slik måte at det ikkje medfører risiko for eige eller andre si helse, tryggleik, arbeidsmiljø og ytre miljø.
 • Desse gruppene skal så snart råd er gjennomføra strålevernkurs:
  • Fast tilsette som skal nytta strålekjelder over noko tid skal ha tre-dagars kurset med eksamen.
  • Master- og doktorgradsstudentar som berre skal nytta strålekjelder i ein kortare periode skal minimum ha eit dagskurs.
 • Skal gje melding til fagleg ansvarleg eller strålevernkoordinator dersom noko er uklårt eller ein ikkje føler seg trygg i arbeidet med strålekjelder.
 • Skal nytta eigna verneutstyr der det er påkravd.
 • Studentar på lågare grad skal ikkje handtera opne strålekjelder utan avtale med lokal strålevernkoordinator.
 • Gravide brukarar skal, etter at graviditet er kjent og så lenge graviditeten varar, ikkje utsetjast for meir enn 1 mSv til fosteret. Dette vil ved UiB i praksis seia at gravide i utgangspunktet ikkje skal utføra arbeid med opne radioaktive kjelder.
 • Brukarar som ved dei aktuelle arbeidsrutinane kan ha uhell som gjev over 6 mSv i løpet av eit år, skal ha gjennomgått helseundersøking før bruk av ioniserande stråling startar. Dette gjeld blant anna for alle som skal arbeida med aktivitetar som vert nytta på eit B-isotoplaboratorium. Oppfylgjande helsekontroll skal gjennomførast kvart tredje år og vedkommande skal òg nytta persondosimeter    

Registrer alt arbeid med radioaktive isotoper i eksponeringsregisteret EcoExposure.

 

Internkontrollens innhold:

Instituttet er ansvarlig for at følgende arbeidsoperasjoner  har skriftlige og implementerte prosedyrer, jamfør strålevernforskriften § 16:
 • Instruks for strålevernorganiseringen og for strålevernkoordinator, dvs. en beskrivelse av
 • funksjoner, ansvarsområde og gjøremål
 • Instruks for håndtering av åpne radioaktive strålekilder, dvs. hvor de skal brukes, lagringssted,
 • opplæring osv.
 • Detaljert arbeidsprosedyre for bruken av åpne radioaktive strålekilder
 • Instruks for rengjøring og vedlikehold av laboratorier
 • Instruks for håndtering av radioaktivt avfall
 • Instruks for utslipp av radioaktive stoffer
 • Beredskapsplan for hvordan de ansatte skal opptre ved eventuelle uhell eller hendelser med åpne radioaktive strålekilder, inkludert varslingsrutiner i slike situasjoner. (Gjelder ikke for strålekilder under unntaksgrensen).

Instituttet anbefaler at de respektive forskningsgruppene risikovurderer egen aktivitet og lager prosedyrer som tilpasset gruppens behov.

Krav til dokumentasjon. Følgende opplysninger bør loggføres som en del av internkontrollrutinene:

 • Resultater fra risikovurderinger og vurderinger av sikring av radioaktivt materiale, jf. § 18
 • Opplæring av ansatte, jf. § 16
 • Ajourførte lister over de nuklider og aktivitetsmengder som er anskaffet, i bruk, lagret eller gått til
 • avfall, jf. § 21
 • Resultater fra kontamineringskontroller og måling av strålenivåer, jf. § 18 Regelmessige/årlige kontroller av strålevernsmonitorer, jf. § 26

Hentet fra  Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling, side 18.

 

Substitusjonsplikt

Finnes det et alternativ skal en velge en metode som ikke innebærer bruk av ioniserende stråling. Det må dokumenteres hvorfor metoden eventuelt ikke ønskes substituert.

 

Varslingplikt

ved uhell, har vi plikt å varsle. Se rutiner for varsling her.

 

Nyttige lenker:

Her finner du mer om ioniserende stråling.