4.4. Genmodifiserte organismer (GMO)

Lokasjoner

Disse laboratoriene er godkjent for inneslutningsnivå 2:

 • Laboratoriebygget: Laboratorier i 1M, 3., 5., 6. og 8. etasje.
 • Glassblokkene: Alle laboratorier i 6. etasje

Godkjente lokaler er merket med gule  biohazard skilt.

 

 

 

Hjelp og Informasjon

Ta kontakt for hjelp med melding av prosjekt til Helsedirektoratet, risikovurdering, sikkerhet , prosedyrer mm.

 

Kontaktperson for GMO: Siv Lise Bedringaas send e-post

 

Komité for biosikkerhet: svarer på spørsmål angående arbeid med GMO:  Henvendelser til komitéen kan gjøres via selvbetjeningsportalen UiBHjelp, velg kategorien «Få hjelp».

 

Se denne lenken for SOP for GMO arbeid:

SOP for working with GMO V2

 

 

 

 

Du finner mer informasjon om GMO her.

 

Lover og forskrifter

For arbeid med GMO må vi forholde oss til Genteknologiloven og dens forskrifter. Det kreves bl.a. meldinger/godkjenninger både av prosjekter og laboratorielokaler. Loven stiller også krav til hvordan arbeidet utføres.

 

Definisjoner

 • Genmodifiserte organismer  (GMO) er definert som mikroorganismer, planter og dyr hvor den genetiske sammensetningen er endret ved bruk av gen‑ eller celleteknologi.
 • Mikroorganismer defineres som enhver cellulær eller ikke‑cellulær mikrobiologisk enhet som er i stand til å formere seg eller til å overføre genetisk materiale. Definisjon av mikroorganismer omfatter: Virus, bakterier, encellede planter og dyr, plante‑ og dyreceller (herunder også humane celler) i kultur og mikroskopiske gjær- og muggsopper. Definisjonen dekker ikke plasmider eller annet DNA utenfor cellen.
 • Innesluttet bruk er enhver arbeidsoperasjon hvor genmodifiserte organismer blir framstilt, dyrket, lagret, destruert eller brukt på annen måte, i et lukket system hvor det anvendes fysiske barrierer, eller fysiske barrierer sammen med kjemiske eller biologiske barrierer, for å begrense organismenes kontakt med mennesker og miljø. Transport av genmodifiserte organismer mellom godkjente laboratorier innenfor den samme institusjon, for eksempel ulike laboratorier innen et universitetsområde regnes også som innesluttet bruk.
 • Uhell er enhver hendelse som innebærer utilsiktet utslipp av GMM ved innesluttet bruk, og som kan medføre umiddelbar eller påfølgende fare for menneskers og/eller dyrs helse og/eller miljøet,
 • Utsetting er enhver framstilling og bruk av genmodifiserte organismer som ikke regnes som innesluttet bruk.

 

Bruk av GMO ved K2

Ved instituttet benyttes genmodifiserte mikroorganismer (GMM) og – dyr.

Eksempler på GMM kan være oppdyrking av plasmider i bakterier eller gentransfeksjon av cellelinjer ved hjelp av blant annet viralvektor.

Eksempel på transgene dyr kan være mus som  har fått innsatt RNA eller DNA,  eller «knock-out»mus der et gen er slått av.

 

 

For det daglige arbeidet i laboratoriet er det fire ting man må forholde seg til:

 1. At laboratorier og anlegg er godkjent for arbeid med GMO. Det vil det som regel være sendt inn felles søknader om dette.
 2. At det foreligger melding/godkjenning for det arbeidet man utfører. Dette skal lederen for det aktuelle prosjektet være ansvarlig for. Prosjektlederen er også ansvarlig for at de som arbeider på prosjektet er informert om at arbeidet innbefatter GMO og hvilke forhåndsregler og arbeidsrutiner dette medfører. I meldingen/godkjenningen skal det foreligge en forhåndsvurdering (risikovurdering) av den innesluttede bruken med hensyn til risiko for sykdom/skade på mennesker, dyr, planter eller miljø som denne bruken måtte innebære. Lenke til meldeskjema for GMM finnes her.
 3. At arbeidet blir utført på en sikkerhetsmessig riktig måte. Hver forskningsgruppe bør ha egne prosedyrer for dette arbeidet, basert på egen risikovurdering.
 4. At det føres journal over arbeidet, og skal kunne fremlegges ved eventuell inspeksjon.

For all virksomhet som innbefatter GMO, gjelder prinsippene for god mikrobiologisk praksis og følgende prinsipper for god sikkerhet og hygiene på arbeidsplassen.

 

Inneslutningsnivå og risikoklasser

De godkjente laboratoriene ved K2 har tillatlese for arbeid  med GMO på  inneslutningsnivå 1 og 2. I disse klassene anses risikoen for å påføre skade på mennesker, dyr eller miljø å være ubetydelig eller liten. Kravene til anlegget (laboratoriene), avfallsbehandling, internkontroll og beredskap ved uhell skjerpes ved økende risikoklassifisering. Se GMM forskriften vedlegg 1 A og C .

 

For å bestemme inneslutningsnivå, blir egenskapene  til GMM vurdert ut fra følgende faktorers evne til å å kunne forårsake sykdom hos mennesker, dyr eller planter:

 • Mottakermikroorganisme
 • Foreldremikroorganisme
 • Vektor
 • Geninnlegget
 • GMM

Mikroorganismer som mest sannsynlig ikke forårsaker sykdom blir klassifisert som risikoklasse 1. jf GMM forskriften vedlegg III punkt B (4).

For andre risikoklasser, se  Liste over klassifiserte biologiske faktorer (smitterisikogrupper) for å vurdere hvilket innesluningsnivå arbeidet med GMM faller inn under.

 

 

Opplæring og kompetanse

Alle som arbeider med GMO må ha nødvendig og dokumentert opplæring. Dette innebærer at en må ha kunnskap om:

 • Lover og forskrifter
 • cellekultur og steril teknikk
 • risiko ved GMO-arbeid
 • avfallshåndtering
 • respons ved uhell

GMO kurset ved fakultetet er obligatorisk. Første kurs ble holdt desemeber 2018, nye jurs er under planlegging.

 

Personlig verneutstyr:

 • Når du arbeider med virusvektorer, bruk alltid  Sikkerhetsbenk/ LAF-benken dedikert til GMO.
 • Bruk beskyttelsesfrakk som som beskytter kroppens forside (for eksempel smittefrakk) og  egnete hansker (et dobbelt sett nitrile eller «Touch N Tuff» anbefales).
  Beskytt deg med plaster hvis du har  sår eller riper på hendene.
 • Bruk skotrekk.
 • Ha tilgjengelig en eske med sikkerhetsutstyr i tilfelle søl eller ulykke. Denne kan blant annet inneholde: Beskyttelsesklær, desinfeksjonsmidler for hud, biohazardposer, skilt med advarsel om GMO søl. 

 

 

Transport

For GMM av risikoklasse 1 og 2 kan transport og import (forsendelser) opp til 10 liter skje uten særskilt godkjenning dersom forskriftenes krav til merking og emballering er oppfylt. Emballasjen skal være tett, lukket og bruddsikker.

Transport mellom forskjellige godkjente enheter/lokaler må utføres på en måte som minimaliserer sannsynligheten for uhell/søl.

For transport av risikoklasse 1 og 2 kreves:

 • en indre og en ytre beholder, begge skal være vanntette
 • et absorberende materiale mellom indre og ytre beholder
 • Beholderne bør  transporteres på trillebord.

Transport av GMM i høyere risikoklasser, og mer enn 10 liter av GMM av risikoklasse 2 vil kreve mer omfattende godkjenning og er ikke omtalt her.

Protokoll:  all transport og innport  må journalføres og følgende skal inneholde følgende:

 • Type GMO
 • Dato for forsendelse og  mottak
 • Mottakskontroll

Se mer om transport i  forskrift om marking mv. av GMO

 

Avfallshåndtering

Tiltak som er lovpålagte ved innesluttet bruk av GMM:

Hindring av utslipp: GMM skal inaktiveres ved bruk av anerkjente metoder i alt avfall og utslipp, herunder avløpsvann. Det skal om nødvendig undersøkes om det forekommer levedyktige organismer utenfor den primære fysiske inneslutningen.

Antibiotika resistente gener: Slike gener må ødelegges, for eksempel ved fragmentering, før utslipp til omgivelsene.

Godkjente metoder for  inaktivering er:

 • Virkon, behandle løsninger og engangsavfall som er brukt  i forbindelse med virusinfeksjon av mottakercellene. NB! skal IKKE atuoklaveres pga farlig gassdannelse
 • Autoklavering av alt vått og tørt avfall,  deretter Virkon i 12 timer når avfallet kan inneholde antibiotikaresistente gener (autoklavering alene er ikke alltid nok til å fragmentere plasmid-DNA)
 • Forbrenning

For mer informasjon se desinfeksjonsmetoder som beskrevet under «Generelle arbeidsrutiner» .

Avhending:

 • Alt avfall som inneholder virkon skal pakkes i en tett flaske og plasseres i en rød avfallskasse i avfallsrom i 1. etasje. Husk å fylle ut deklarasjonskjema.
 • Autoklavert avfall skal pakkes i en pappeske merket «prøverør/agaskål»

se her for mer informasjon

 

 

Utslipp/søl av væsker eller andre stoffer som inneholder GMO

Avhengig av mengde og sted for utslipp, vurder hendelsen med hensyn til dekontaminering, evakuering av  rommet og rapporteringen. Alle bør være kjent med laboratories utslippsrespons.  

Anbefalt handlingsliste:

1. La LAF-benken stå på.
2. Dekontaminer overflaten ved forsiktig å dekke sølet med absorberende papirhånklær som er sprayet / fuktet med Virkon. Tillat tilstrekkelig dekontamineringstid (ca. 20 minutter) før opprydding.
3. Rengjør overflaten med Antibac (eller 70% etanol) og kast papirklær i en biohazard-avfallspose inne i LAF-benken.

Ved store utslipp (> 25 ml): Først evakuer rommet, lukk døren og fjern eventuelle forurensede klær, inkludert laboratoriefrakk, vask ansikt og hender og heng opp varselsskilt.

Ved alvorlige utslipp (Utenfor LAF-benken):  Første ta på en maske for å minimere muligheten for å puste inn aerosoler, varsle noen i nærheten, kontroller mengden av spill, vask hendene og ansiktet grundig med såpe og desinfeksjonsmiddel. Gi beskjed til PI eller laboratorie- (forsknings)-lederen.

 

Rapportering om utslipp

Tilfeller av store utslipp (>25 ml inne i LAF-benken eller < 10 ml utenfor LAF-benken)

Utslippet skal meldes til:

 • Gruppeleder
 • HMS-avdelingen (via meldinger for )

 

Tilfeller av uhell/alvorlige utslipp  utenfor innesluttet område som kan medføre umiddelbar eller påfølgende fare for menneskers og/eller dyrs helse og/eller miljøet, j.f. GMM forskriften § 19, uhell.

Uhellet skal meldes til:

 • Gruppeleder
 • Instituttleder
 • HMS-avdelingen (via meldinger for HMS-avvik)
 • Så raskt som mulig underrette tilsynsmyndigheten (Helsedirektoratet, avdeling bioteknologi og helserett.  Telefon: 810 20 050 /24 16 39 00.   E-post: GMO-boksen@helsedir.no  

 

Følgende opplysninger skal oppgis:

 1. de nærmere omstendigheter ved uhellet,
 2. identiteten og mengden av GMM som er sluppet ut,
 3. alle opplysninger som er nødvendige for å vurdere uhellets virkninger for helse og miljø,
 4. hvilke tiltak som er truffet.

Rapporteringen bør gå via prosjektleder eller gruppeleder.

 

Pålagt dokumentasjon

Risikovurdering av eget alle GMOer og eget arbeid.

Prosedyrer: Det må være tilgjengelig informasjon om sikkerhet, avfallshåndtering og arbeidsoperasjoner.

Journalføring av alt arbeid med GMM og transport.

Registrering av alle biologiske faktorer inkludert GMM i EcoOnline.

Søknader og godkjennelser  om bruk av GMO bør oppbevares samlet og være lett tilgjengelig.

 

Risiko for smitteoverføring ved bruk av Retrovirale / Lentivirale vektorer (virus)

Smitteoverføring ved injeksjon fra stikk og kuttskader står for den høyeste risikofaktor for smitteoverføring når en arbeider med Lentivirale vektorer i laboratoriet. Den andre form for eksponeringsfare er fra luftbårne aerosoler via luftveiene blant annet på grunn av søl eller for hard pipettering.

Eksponering kan føre til engangsinfeksjoner med overføring av viralt genetisk materiale som kan resultere i:

 • mutasjoner
 • utvikling av oncogenese
 • generering av replikasjons kompetente Lentivirus (RKL)

 

Nyttige lenker:

Helsedirketoratet:  Forskrift, søknader/melding om arbeid med : GMM  og genmodifiserte dyr.

Her finner du mer om GMO-regelverk ved UiB.