2. Farlig og biologisk avfall

Avfallshåndtering av farlig avfall i HUS arealer

Opphavsrett: Colourbox

Universitetsansatte som jobber på areal eid av Helse Bergen følger deres retningslinjer for håndtering av avfall.

På avfallsrommene skal det være pappkartonger, ekstra bunner, røde plastposer, mulestreng og merkelapper. Pappkartongene bør for sikkerhetsskyld merkes med riktig merkelapp før de tas i bruk. Når de er ¾ fulle bør de lukkes og settes på avfallsrommet.

Tomme kjemikalieflaske, cytostatika- og metanol- dunker skal deklareres. Deklarasjonsskjema skal fylles ut for hver enkelt flaske.

 

Lokasjoner:

Problemavfall:  Det er avfallsrom i alle etasjer.

Lokaler for spesialavfall : Ta kontakt med etasjekontakt.

 

HUS instrukser for avfall

gjelder bla for Laboratoriebygget, Glassblokkene og KK

HUS Håndtering av farlig avfall 2022

Håndtering og merking av avfall og spesialavfall

Plakat for håndtering av farlig avfall HUS farlig avfall plakat

Plakat for sortering av avfall HUS Sorteringsveileder

 

Krav til håndtering av avfall:

 • Avfall fra kjemikalier/emballasje uten faremerking, behandles som vanlig avfall.
 • Alt farlig avfall skal håndteres og emballeres i henhold til lov og forskrift.
 • Avfallet skal pakkes på en sikker måte slik at transportskade ikke inntreffer. F.eks. bruk støtabsorberende materiale mellom glassflasker.
 • Avfall deklarasjonsskjema skal fylles ut.

 

 Emballering:

1 Biologisk avfall:


 

Pappkartong: . For problemavfall og daglig laboratorie drift.  Sett inn ekstra bunn og rød eller gul  plastpose.  Fulle pappkartonger settes på avfallsrommet.

For arbeid i laboratoriet benyttes følgende merkelapper:

Cytostatika: Her kastes mindre mengder cytostatika, antibiotika, stoffer som er kreftfremkallende, mutagene, giftige, helseskadelige eller miljøskadelige. Samt engangsutstyr som ble benyttet til dette arbeidet.  Kartongene fryses ned til -20 °C  og forbrennes ved 900 -1000 °C.

Agarskål/smittefarlig: Smittefarlig avfall som f.eks. brukte agarskåler og prøverør som inneholder blod eller vevsvæsker. Samt diverse engangsutstyr og hansker som kan inneholde rester eller har vært i kontakt med organisk prøvematerialer,  10 liters dunk med væske fra cellelab. Kartongene fryses ned til -20 °C  og forbrennes ved 900 -1000 °C.

  Stikkende/skjærende: I disse kartongene plasseres guleplastbokser med lokk på, disse inneholder sprøytespisser, skalpellblad, objektglass og diverse glass/stikkende/skjærende gjenstander. Kan kun inneholde maksimum 500 ml væske. Kartongene autoklaveres  og forbrennes ved 450-500°C.

2 Kjemisk avfall:

Rød avfallskasse: Farlig avfall skal pakkes i originalemballasjen eller annen godt merket emballasje og merkes med skjemanummer, og deklarasjonsskjema skal følge med.

Blank plastkanne: Løsemidler uten halogen, som ikke kan gå i originalemballasjen skal i  blank kanne og merkes med skjemanummer og ha i tillegg en deklarasjonsskjema til.

Blå plastkanne: Løsemidler med halogen, som ikke kan gå i originalemballasjen skal i blå kanne og merkes med skjemanummer og ha i tillegg en deklarasjonsskjema til.

 

 

3 Lavradioaktivt avfall:

Kasserte gjenstander, biologiske materiale, løsninger eller stoffer som består av eller er forurenset med radioaktivt stoffer skal samles opp og kastes opp i en pappkasse med rød pose i og merkes som radioaktiv avfall.

 • Bruk merkelappen til å fylle inn:
  • Innhold: cellelinjer i 96brønssbrett
  • Aktivitet: 3 H Tritsium
  • Innhold av isotoper: Tritsium – 3H
  • Aktivitet ca: < 0,2 µS
  • Avdeling: NN
  • Dato: dagens dato
  • Ansvarlig: NN
 • Radioaktivt avfall type I: Doseraten på kartongens overflate skal ikke overstige 5,0 µSv/h.
 • Radioaktivt avfall type II: Doseraten på kartongens overflate skal ikke overstige 500 µSv/h.

 

 

Farlig avfall:

Trykk for å se større bilde

 • Kjemikalier:
  Etsende syrer og baser, desinfeksjonsmidler, kvikksølvholdig og 49 cyanidholdig avfall, tungmetaller, organiske løsemidler med og uten halogen og reaktive stoffer og cytostatika.
 • E-avfall: Avfall fra elektriske og elektroniske produkter, inneholder både verdifulle ressurser og komponenter med farlige egenskaper. Eksempler: Kvikksølvbrytere, PCB-holdige kondensatorer og kretskort med bromerte flammehemmere.
 • Radioaktivt avfall: Strålekilder som brukes til behandling av sykdommer, strålekilder i instrumenter og analyseverktøy. Utstyr som har blitt forurenset av radioaktiv strålinger eller radioaktive stoffer.

 

Håndtere kjemikalieflasker som er tomme:

Tomme kjemikalieflasker skal deklareres. Deklarasjonsskjema skal fylles ut.

Unntaket er kjemikalier uten faremerking.

Først, sjekk databladet for opplysninger om hvordan kjemikalieene skal håndteres og deklareres.

 • Skriv på flasken / klistrelapp som limes på flasken: Deklarasjonsnummer og eventuelt navnet på forbindelsen.
 • Bruk datablad eller vedlegg til kit for å finne ut dette hvis kjemikaliene ikke er identifisert på originalflasken.
 • Deklarasjonsskjema skal fylles ut. (det en eksempel på hvordan man fyller ut en deklarasjonsskjema lenger nede på siden).
 • Flasken skal plasseres i en tom rød avfallskasse. På den røde avfallskassen skal det merkes samme skjemanummer som det er på flasken. Skriv nummeret på en klistrelapp og lim den på kassen.

Utfylling av deklarasjonsskjema:

Vi har fått nye deklarasjonsskjema. De nye er i blokk og det er kun ett ark som skal fylles ut.

 

Gammelt og nytt deklarasjonsskjema

 

 • Deklarasjonsskjema er i en blokk.
 • Bruk kulepenn; blå eller svart.
 • Ta en kopi av deklarasjonsskjema etter utfyllingen.
 • Det fylles ut et skjema for hver avfallsstoff. Alle feltene skal fylles ut.
 • Dunken/kjemikalieflasken skal merkes med det røde skjemanummeret. som står oppe til høyre på utfyllingsskjemaet.

Her finner du Skjema for EAL-kode, avfallsstoffnummer og UN-nummer/FN-nummer.

 

Eksempel på utfylling:

Det som er merket med kursiv er eksempel på hvordan man fyller inn punktene!

 

 • Organisasjonsnummer: 983974724
 • Avdeling: Hemato-Onkologi, Lab bygget
 • Kostnadssted: Trenger ikke å fylle ut siden avfallet blir sortert av Helse Bergen
 • Skjemanummer: 0000277. Det er forskjellige skjemanummer for hvert ark
 • Avfallstype: Farlig avfall. Hvilke type avfall, f.eks. løsemidler u/halogen, finkjemikalier syrer, baser osv.
 • Antall kolli: 2 kolli. Antall enheter som skal deklarasjonsskjema gjelder.
 • Kg/L: 20 liter. Flytende avfall oppgi mengden i liter.
 • Emballasje: Kanner. Hvilke typer emballasje det er.
 • UN-nummer: 1198. Er en firesifret tallkode, utarbeidet av FN, som angi hva slags farlig stoffer/gods som befinner seg. Og koden finnes i stoffets HMS-datablad. Merk at UN-nummer kan være merket som «FN-nummer».

Eksempel på utfylling

 

 Nærmere beskrivelse av avfall:

Det er viktig med en best mulig beskrivelse av avfallet. Denne rubrikken bør derfor alltid fylles ut som minimum med en beskrivelse av avfallet: giftighet, mulighet for blandet transport osv. for eksempel: metanol, paraformaldehyd, saltsyre osv., eller andre viktigere punkter som trengs å skrive. Dette er en ekstra sikkerhet dersom det skulle være skrivefeil i EAL-koder eller avfallsstoffnummer. Kan også ta med datablad for sikkerhetsskyld.

  • Kontaktperson: NN
  • Telefon: 12345678
  • EAL-kode: 140603. Varierer fra klassifisering av avfall. Avfallsstoffnummer og EAL-kode brukes for å angi avfallstype ved lagring og håndtering.
  • Avfallsstoffnummer: 7152. Varierer fra stoff til stoff.
  • Beskrivelse av avfall: Paraformaldehyd (den er veldig fortynnet).
 • Inneholder med eller uten halogener:
  • Med halogener: Oppgi hvilke av halogenene det dreier seg om og prosent. Eksempler med halogener: fluor, klor, brom eller jod.
 • Inneholder tungmetall: Oppgi mengde/konsentrasjonen: Eksempler på tungmetaller er antimon, arsen, bly, kadmium, kobber, krom, kvikksølv, nikkel, selen, tellur, thallium og tinn.

Eksempel på utfylling

 

Transportklassifisering:

Transportklassifisering skal ikke fylles ut ved deklarering av radioaktivt avfall.

Transportklassifisering skrives under «nærmere beskrivelse av avfallet».

Når det gjelder transportklassifiseringen er det kun ADR-klasse som bør skrives ned. (ADR gjelder transport på vei). Det er for å vite hvordan man skal håndtere avfallet.

Hvis avfallet ikke er farlig gods, er det greit å skrive i beskrivelsen at det «ikke klassifiseringspliktig». For avfall som er farlig gods skal det skrives ned for hvilket regelverk som følges ved transport av avfallet:

 • ADR for vegtransport
 • RID for jerntransport
 • IMDG for sjøtransport

 

 

Avfallet skal fraktes til avfallsrommet for farlig avfall

Før avfallet skal fraktes til avfallsrommet må deklarasjonsskjema være fylt ut, skjemanummer skal være skrevet på alle gjeldende kolli/avfall som skal deklareres.

NB! Det er ikke krav om å legge ved datablad når skjemaet er korrekt utfylt.

Dobbeltsjekk om operatørene har tatt avfallet etter en ukers tid.

 

Se her for interne UiB retningslinjer.

 

Denne prosedyren er skrevet av Rebecca Nguyen, lærling.