4.6 Instruks: Import og arbeid med smittefarlig materiale

 

Arbeid med smittestoff

Opphavsrett: Colourbox

 

Definisjon på smittefarlig materiale, jf. forskrift om smittefarlig materiale § 3: Materiale som inneholder eller kan inneholde patogener. Med patogener menes mikroorganismer inkludert bakterier, virus, rikettsier, parasitter, sopp, samt rekombinante, hybride eller mutante mikroorganismer, som er kjent eller det er sannsynlig å tro kan forårsake sykdom hos mennesker som utsettes for dem.

 

Direktoratet om samfunnssikkerhet og beredskap (dsb) jf. Verdens helseorganisasjon beskriver smittefarlig biologisk materiale som :

 • Kulturer av mikroorganismer og biologiske giftstoffer/toksiner
 • Alle prøver som tas fra mennesker og dyr
 • Biologiske produkter som er fremstilt av levende organismer
 • GMO og GMM som er smittefarlig etter modifisering
 • Avfall relatert til behandling av mennesker og dyr, med noen unntak
 • Avfall relatert til laboratorieaktiviteter

 

1.     Instruks for arbeid med smittefarlig materiale

Før arbeidet med smittefarlig materiale starter skal

  • Det være gjennomført en risikovurdering.
  • Meldt inn / klarert med komité for biosikkerhet v/ audun.nerland@uib.no. Gjelder for biologiske faktorer i smitterisikogruppe 2, 3 og 4 jf. forskrift om tiltaks og grenseverdier vedlegg 2.
 • Arbeidstilsynet være underrettet minst 30 dager før det smittefarlig materiale tas i bruk for første gang. Gjelder for biologiske faktorer i smitterisikogruppe 2,3 og 4 jf. forskrift om tiltaks og grenseverdier vedlegg 2.
 • Nødvendige sikkerhetstiltak være iverksatt.
 • Laboratoriet må tilfredsstille kravene til inneslutningsnivå.
 • Prosedyre for arbeidet være implementer, inkludert:
  • Sikkerhetsrutiner, registrering av datablad i EcoOnline jf. forskrift om utførelse av arbeid § 2-1 og informasjon om kravet til registrering av personer som eksponeres.
  • Tiltak ved uhell og uforutsett eksponering.
  • Rutiner for avfallshåndtering.
 • Helseovervåking være iverksatt, dersom risikovurderingen viser at den eksponertes helse eller sikkerhet utsettes for fare. (EØS tillegg nr. 12/239 artikkel 3 og 14). Verne og sikkerhetstiltak skal foreslås av BHT.
 • Se forskrift om utførelse av arbeid kapittel 6 for mer informasjon.

 

Utførelse av arbeidet skal følge gjeldende retningslinjer og prinsipper:

1.1 Kontroll av immunitet og vaksinering:

For å redusere risiko for smitteoverføring og sikre at de ansatte føler seg trygge, må risiko og tiltak diskuteres. De ansatte må få god informasjon om det smittefarlige materialet. Risikoen den ansatte utsettes for, må tydelig gjennomgås i tillegg til mulighet for vaksinering og behandling ved mistanke om smitte.

Før første eksponering er det viktig at den ansatte:

 • Testes for eventuell tidligere eksponering og immunitet.
 • Tilbys vaksine i de tilfeller det er mulig.

 

1.2 Opplæring:

De som skal arbeide med risikofaktorer som smittefarlig materiale, må har riktig opplæring innen generell sterilteknikk og mer spesifikk for de patogene som er aktuelle. Opplæringen inkludert praktisk trening må dokumenteres.

 

Ansatte kan ikke arbeide uten tilsyn før de har fullført opplæringen og vist at de tilfredsstiller følgende krav:

 • Har grunnleggende trening og forståelse av sterilt arbeid, hygiene og verneutstyr/-klær.
 • Satt seg inn i tildelt dokumentasjon som for eksempel SOP’er og informasjon om det smittefarlige materialet.
 • Fått godkjent praktisk trening og vist at de kan og forstår biosikkerhets prosedyrene knyttet til arbeidet.
 • Deltar på jevnlige oppdateringer, kurs etc. som tilbys.

 

For mer informasjon se biologiske faktorer i HMS-portalen og retningslinjer i regelsamlingen for UiB.

 

 

2.     Instruks for import av smittefarlig materiale:

Søknad om dispensjon for innførsel og arbeid med smittestoff

 

For å sikre så lav smittefare som mulig, ved import av patogener med fare for mennesker, er det ifølge forskrift om smittefarlig materiale § 5, som hovedregel forbudt å innføre smittefarlig materiale som

 • Kan inneholde smittestoff som normalt ikke finnes i Norge, eller
 • Kan være årsak til allmennfarlig smittsom sykdom.

Det er mulig å søke om dispensjon fra dette forbudet jf. forskrift om smittefarlig materiale § 6.

 

1: Før en kan importere smittefarlig materiale, må det

 • Klareres med komité for biosikkerhet v/ siv.lise.bedringaas@uib.no
 • Søkes om dispensasjon til helsedirektoratet.
 • Husk å be om at vedtaket blir skrevet på norsk og engelsk, da dette ofte kreves ved bestilling av slikt materiale.

 

Det kan søkes om dispensasjon for

 • En institusjon eller laboratorium for et bestemt tidsrom.
 • For bestemte materialer.
 • For en enkel hendelse.

 

2: Søker må

 • Sende kopi av vedtaket til komité for biosikkerhet v/ siv.lise.bedringaas@uib.no.
 • Registrere det smittefarlige materialet i EcoOnline etter mottak og melde fra til HMS-koordinator.
 • Sørge for at de som mottar leveransen av smittefarlig materiale vet hvordan dette skal håndteres ut fra farlighetsgrad, se punkt om klassifisering.

 

Klassifisering av smittefarlig materiale:

Smittefarlig materiale klassifiseres som farlig gods klasse 6.2 infeksjonsfremmende stoffer. Smittefarlig materiale deles inn i kategori A og B.

Kategori A: Alt biologisk materiale inkludert avfall som inneholder mikroorganismer som ved eksponering kan forårsake permanent handikap, livstruende eller dødelig sykdom hos mennesker. Kulturer av de fleste mikroorganismer i smitteklasse 3 og alle i smitteklasse 4 tilhører kategori A. Se liste i «annex 3» i WHO -veileder.

Kategori B: Alt øvrig biologisk materiale inkluder mikroorganismer i risikoklasse 1 og 2.

 

 

Merking av smittefarlig materiale:

kategori A: Smittestoff i kategori A, klassifiseres som farlig gods og merkes med fareseddel for farlig gods kl 6.2 (se bilde) i overenstemmelse med nasjonale retningslinjer og merket med:

 • «UN 2814» samt «smittefarlig materiale som påvirker mennesker»

 

 Kategori B: Smittestoff i kategori B er merket med «UN3373» samt

«Biologisk stoff, kategori B»

 

 

 

 

 

3.     Rettslig grunnlag:

 

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning

Arbeidsplassforskriften

Forskrift om utførelse av arbeid

Forskrift om tiltaks- og grenseverdier

Forskrift om smittefarlig materiale

Guidance on regulations for the Transport of Infectious Substances

Avfallsforskriften

Forskrift om smittefarlig avfall